obrady sesji rady gminy

V Sesja Rady Gminy

V Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 26 lutego 2019 r. tj. wtorek o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji  oraz stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu  z  IV Sesji  Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia  2019 roku.
  4. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brzozie.
  6. Sprawozdanie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu z działalności za rok 2018.
  7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania    Rodziny  na  lata 2019-2021.
  8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców
  10. Zakończenie  obrad V Sesji  Rady Gminy Brzozie. 

Data

Lut 26 2019

Czas

11:00
Kategoria
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast