obrady sesji rady gminy

XXV Sesja Rady Gminy Brzozie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875 /.

zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu 15 grudnia 2017 r. tj. piątek godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r.
5. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018-2026.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
13. Wolne wnioski i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.
15. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Brzozie.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie
Kazimierz Leśniewski

Data

Gru 15 2017

Czas

11:00

Lokalizacja

Sala posiedzeń Urzędu Gminy
Kategoria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast