obrady sesji rady gminy

XXVI Sesja Rady Gminy Brzozie

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875/.

zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Brzozie 
w dniu 08 marca 2018 r. tj. czwartek od godz.11:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r.

 5. Zgłaszanie wniosków przez radnych.

 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 8. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu z realizacji zadań pomocy społecznej za 2017 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych .

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia – nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku .

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/155/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie .

14. Wolne wnioski i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.

16. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brzozie.

Przewodniczący 
Rady Gminy Brzozie
Kazimierz Leśniewski

Data

Mar 08 2018

Czas

11:00
Kategoria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast