Bezpłatny System Informacji SMS

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych i jednocześnie Nadawcą komunikatów jest  Wójt Gminy Brzozie, adres: 87-313 Brzozie 50, tel. + 48 56 49 129 13, e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl (dalej: Administrator). W Urzędzie Gminy została wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@brzozie.pl  we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

2.      Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe (Procesorem) i jednocześnie Usługodawcą jest Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: cok@sisms.pl (dalej: Spółka), która przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na zlecenie Administratora.

3.      Poprzez wypełnienie poniższego formularza dokonuje Pani/Pan rejestracji w systemie SISMS oraz zamawia bezpłatne Usługi realizowane w ramach Grup (Serwisów) Niepublicznych za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i e-mail lub/i na aplikację mobilną INFOLOCK na zasadach określonych w Regulaminie dla Użytkowników udostępnionym w formie elektronicznej na stronie www.sisms.pl/regulaminy oraz w formie papierowej przy wypełnianiu niniejszego dokumentu. Dokonanie tych czynności oznacza, iż jest Pani/Pan Użytkownikiem w rozumieniu ww. Regulaminu.

4.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usług w ramach Grup (Serwisów) Niepublicznych za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i e-mail lub/i na aplikację mobilną INFOLOCK. Administrator może włączyć Użytkownika do wielu Grup (Serwisów) Niepublicznych o tematyce zgodnej z celami przetwarzania danych, na które Użytkownik wyraził zgodę.

5.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji następujących celów:

a)      przesyłania bezpłatnych informacji za pośrednictwem wiadomości SMS, email i na aplikację mobilną INFOLOCK dotyczących (wysyłania ostrzeżeń meteorologicznych, realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy w Brzoziu) w ramach grup (serwisów) niepublicznych ADO,

b)     umożliwienie świadczenia Użytkownikom usług drogą elektroniczną przez Spółkę;

c)      wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

d)     tworzenie wewnętrznych raportów i analiz.

6.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.

7.      Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu

8.      Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych;

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.      W przypadku usunięcia danych lub/i odinstalowania Aplikacji INFOLOCK, Użytkownik traci możliwość korzystania z Aplikacji lub/i otrzymywania wiadomości SMS lub/i email.

10.   Dane Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w okresie obowiązywania umowy z Administratorem oraz do 30 dni po rozwiązaniu z nim umowy w celu prawidłowego rozliczenia Stron, lub do momentu wyrejestrowania Pani/Pana przez Administratora z Systemu SISMS, jeśli Pani/Pan subskrybowała/ł się tylko do Niepublicznych serwisów jednego Administratora.

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

12.   Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13.   Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 12 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

14.   Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

15.   Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja

Od 4 grudnia 2014 roku mieszkańcy Gminy Brzozie mogą korzystać z bezpłatnego systemu SISMS, za pomocą którego Urząd przekazuje powiadomienia na telefony komórkowe. Podstawową rolą systemu jest przekazywanie informacji o zagrożeniach, stanach ostrzegawczych i alarmowych np. o konieczności ewakuacji z określonych rejonów lub zachowaniu ostrożności z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

Od 4 grudnia 2014 roku mieszkańcy Gminy Brzozie mogą korzystać z bezpłatnego systemu SISMS, za pomocą którego Urząd przekazuje powiadomienia na telefony komórkowe. Podstawową rolą systemu jest przekazywanie informacji o zagrożeniach, stanach ostrzegawczych i alarmowych np. o konieczności ewakuacji z określonych rejonów lub zachowaniu ostrożności z powodu trudnych warunków atmosferycznych. System jest wykorzystywany również przy informowaniu mieszkańców o poważnych awariach wodociągowych, energetycznych czy drogowych. Ponadto na bieżąco są wysyłane komunikaty o wszelkich ciekawych wydarzeniach na terenie Gminy Brzozie związanych z promocją regionu np. cykliczne imprezy plenerowe, koncerty, zawody sportowe itp.

SISMS baner - trzy kobiety wpatrzone w smartfonAby mieszkańcy naszej Gminy mogli bezpłatnie otrzymywać powiadomienia dotyczące ich miejsca zamieszkania, powinni zarejestrować się w systemie wysyłając na ogólnopolski numer 661 000 112 wiadomość SMS z kodem przypisanym do danego serwisu informacyjnego. Wiadomości dotyczące całej Gminy będą nadawane poprzez ogólny serwis. Osoby zarejestrowane w systemie, będą otrzymywać wiadomości SMS nie ponosząc żadnych opłat. Jedynym wydatkiem jest koszt związany z rejestracją, podczas której wysyłamy SMS-a z wybranym kodem, przy czym należy zwrócić uwagę, że w jednym SMS-ie można wpisać tylko jeden kod. Opłata za SMS-a rejestracyjnego, wynosi tyle, ile standardowy SMS u operatora z którego sieci korzystamy. W analogiczny sposób w każdej chwili możemy się wyrejestrować lub zmienić serwis informacyjny (należy wpisać kod wyrejestrowujący).

Jednym z powodów, dla którego zdecydowaliśmy się na wybór teleinformatycznego systemu SISMS jest jego bezpieczeństwo i sprawdzone działanie w kilkuset miastach i gminach. Mieszkańcy mogą być spokojni i nie muszą się obawiać ukrytych kosztów w związku z korzystaniem z systemu, ponieważ za wysyłane wiadomości zawsze płaci Gmina! Gwarancją bezpiecznego korzystania z usługi są regulaminy* dla użytkowników, w których mamy zapewnienie, że rejestrując się w Samorządowym Informatorze SMS zgadzamy się na otrzymywanie wiadomości wyłącznie autoryzowanych przez Urząd. Nie ma zatem podstaw aby obawiać się SMS-ów komercyjnych czy niechcianych spamów. System rygorystycznie przestrzega standardów wytyczonych przez GIODO chroniąc nasze dane osobowe, czyli w tym przypadku nasze numery telefonów.

*http://www.sisms.pl/pl/regulamin.html

Załączniki do pobrania