Regulamin gminnego konkursu na nazwę autobusu szkolnego

0
45
autobus szkolny
Fot. freepik.com

Regulamin gminnego konkursu na nazwę autobusu szkolnego

§1 Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu na nazwę szkolnego autobusu zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Brzozie z siedzibą 87-313 Brzozie 50.
 2. Zaproponowana nazwa powinna spełniać następujące kryteria:
 • może składać się maksymalnie z dwóch wyrazów,
 • nazwa powinna być oryginalna, nigdy wcześniej niestosowana,
 • nie może zawierać obraźliwych słów
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy.
 2. Każda szkoła zgłasza dwie propozycje .

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Brzozie.
 2. Każda ze szkół dostarcza do Urzędu Gminy w Brzoziu ( pokój nr 8) po dwie propozycje nazwy, wybrane w głosowaniu, przez większość uczniów szkoły podstawowej, do której uczęszcza uczeń.
 3. Do siedziby organizatora, szkolni koordynatorzy konkursu, dostarczają następujący formularz zgłoszeniowy zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania i e-mail uczestnika, nr telefonu kontaktowego oraz proponowaną nazwę Załącznik nr 1. Dołączyć należy także zgodę rodzica ucznia na udział w konkursie oraz oświadczenie rodzica w zakresie praw autorskich Załącznik nr 2.
 4. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody.

§3 Przebieg Konkursu

 1. Przebieg konkursu przedstawia się następująco:
 2. a) Etap I — polega na wyborze przez Szkolne Komisje Konkursowe maksymalnie 6 najciekawszych proponowanych, po dwie z każdej szkoły
 3. b) Etap II — internauci dokonają głosowania w ankiecie na portalu społecznościowym

§4 Nagrody

 1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano atrakcyjną nagrodę.

§5 Termin przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
  1. do dnia 25.09.2019 r. – składanie propozycji nazw przez szkoły
  2. od dnia 26.09.2019 r. do 07.10.2019r— głosowanie internatów
  3. planowana data ogłoszenia wyników — 08.10.2019 r.
 2. Uwaga! Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie: https://brzozie.pl/
 4. Laureat konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w regulaminie.
 2. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej          https://brzozie.pl/

Wójt Gminy Brzozie

Załączniki do pobrania