5 C
Brzozie
niedziela, Listopad 18, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

[vc_table vc_table_theme=”classic_green” allow_html=”1″]Lp.,Opis,Warto%C5%9B%C4%87|1,Nazwa%20zbioru%20danych%3A,[align-left]Centralna%20Ewidencja%20i%20Informacja%20o%20Dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Gospodarczej|2,Data%20wpisu%3A,[align-left]2015-07-03|3,Data%20ostatniej%20aktualizacji%3A,[align-left]-|4,Administrator%20danych%3A,[align-left]Urz%C4%85d%20Gminy%20w%20Brzoziu%2C%2087-313%20Brzozie%2050|5,Przedstawiciel%20administratora%20danych%20(art.%2031a%20ustawy),[align-left]-|6,Powierzenie%20przetwarzania%20danych%20(art.%2031%20ustawy),[align-left]-|7,Podstawa%20prawna%3A,[align-left]-%20ustawa%20z%20dnia%202%20lipca%202004%20r.%20o%20swobodzie%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20(Dz.%20U.%20z%202015%20r.%20%2C%20poz.%20584%20z%20p%C3%B3%C5%BAn.%20zm.)%0Austawa%20z%20dnia%2019%20grudnia%202008%20r.%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20swobodzie%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%20oraz%20o%20zmianie%20niekt%C3%B3rych%20innych%20ustaw%20(Dz.U.%20z%202009%20r.%20Nr%2018%20poz.%2097%20z%20p%C3%B3%C5%BAn.zm.)|8,Cel%20przetwarzania%20danych%20w%20zbiorze%3A,[align-left]Dope%C5%82nienie%20obowi%C4%85zk%C3%B3w%20okre%C5%9Blonych%20w%20przepisach%20prawa|9,Opis%20kategorii%20os%C3%B3b%3A,[align-left]Wnioskodawcy|10,Zakres%20danych%20przetwarzanych%20w%20zbiorze%3A,[align-left]-%20nazwiska%20i%20imiona%2C%20imiona%20rodzic%C3%B3w%2C%20data%20urodzenia%2C%20miejsce%20urodzenia%2C%20adres%20zamieszkania%20lub%20pobytu%2C%20numer%20ewidencyjny%20PESEL%2C%20Numer%20Identyfikacji%20Podatkowej%2C%20seria%20i%20numer%20dowodu%20osobistego%2C%20numer%20telefonu%2C%20oznaczenie%20siedziby%20i%20miejsc%20wykonywania%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%2C%20adres%20do%20korespondencji%2C%20obywatelstwo%2C%20p%C5%82e%C4%87%2C%20nazwisko%20rodowe%2C%20numer%20rachunku%20bankowego%2C%20e-mail%2C%20REGON%2C%20data%20rozpocz%C4%99cia%20prowa-dzenia%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%2C%20zmiany%20i%20zaprzestania%20wykonywania%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%2C%20rodzaj%20prowadzonej%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej%2C%20forma%20opodatkowania%2C%20miejsce%20przechowywania%20dokumentacji%20rachunkowej.%0ADane%20wra%C5%BCliwe%20dotycz%C4%85ce%3A%0A-skaza%C5%84%2C%20%2Binnych%20orzecze%C5%84%20wydanych%20w%20post%C4%99powaniu%20s%C4%85dowym%20lub%20administracyjnym|-,Spos%C3%B3b%20zbierania%20danych%3A,[align-left]-%20Od%20os%C3%B3b%2C%20kt%C3%B3rych%20dotycz%C4%85%0A-%20Z%20innych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20ni%C5%BC%20osoba%2C%20kt%C3%B3rej%20dane%20dotycz%C4%85|12,Spos%C3%B3b%20udost%C4%99pnienia%20danych%3A,[align-left]Podmiotom%20upowa%C5%BCnionym%20na%20podstawie%20przepis%C3%B3w%20prawa.|13,Odbiorcy%20danych%3A,[align-left]-|14,Przekazywanie%20danych%20do%20pa%C5%84stwa%20trzeciego,[align-left]Nie[/vc_table]
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast