9 C
Brzozie, PL
poniedziałek, Wrzesień 24, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 584 z późn. zm.) ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z późn.zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Wnioskodawcy
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:- nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, oznaczenie siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji, obywatelstwo, płeć, nazwisko rodowe, numer rachunku bankowego, e-mail, REGON, data rozpoczęcia prowa-dzenia działalności gospodarczej, zmiany i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, forma opodatkowania, miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dane wrażliwe dotyczące: -skazań, +innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast