Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Archiwum zakładowe

[vc_table vc_table_theme=”classic_green” allow_html=”1″]Lp.,Opis,Warto%C5%9B%C4%87|1,Nazwa%20zbioru%20danych%3A,[align-left]Archiwum%20zak%C5%82adowe|2,Data%20wpisu%3A,[align-left]2015-07-03|3,Data%20ostatniej%20aktualizacji%3A,[align-left]-|4,Administrator%20danych%3A,[align-left]Urz%C4%85d%20Gminy%20w%20Brzoziu%2C%2087-313%20Brzozie%2050|5,Przedstawiciel%20administratora%20danych%20(art.%2031a%20ustawy),[align-left]-|6,Powierzenie%20przetwarzania%20danych%20(art.%2031%20ustawy),[align-left]-|7,Podstawa%20prawna%3A,[align-left]-%20ustawa%20z%20dnia%2014%20lipca%201983%20r.%20o%20narodowym%20zasobie%20archiwalnym%20i%20archiwach%20(Dz.%20U.%20z%202011%20r.%20Nr%20123%2C%20poz.%20698%20z%20p%C3%B3%C5%BAn%20zm.)|8,Cel%20przetwarzania%20danych%20w%20zbiorze%3A,[align-left]Dope%C5%82nienie%20obowi%C4%85zk%C3%B3w%20okre%C5%9Blonych%20w%20przepisach%20prawa|9,Opis%20kategorii%20os%C3%B3b%3A,[align-left]Klienci%20urz%C4%99du%20%E2%80%93%20osoby%20za%C5%82atwiaj%C4%85ce%20sprawy%20w%20Urz%C4%99dzie%20Gminy%20Brzozie%2C%20strony%20post%C4%99powa%C5%84%20administracyjnych%2C%20osoby%20trzecie.|10,Zakres%20danych%20przetwarzanych%20w%20zbiorze%3A,[align-left]-%20nazwiska%20i%20imiona%0A-%20imiona%20rodzic%C3%B3w%0A-%20data%20urodzenia%0A-%20miejsce%20urodzenia%0A-%20adres%20zamieszkania%20lub%20pobytu%0A-%20numer%20ewidencyjny%20PESEL%0A-%20Numer%20Identyfikacji%20Podatkowej%0A-%20miejsce%20pracy%0A-%20zaw%C3%B3d%0A-%20wykszta%C5%82cenie%0A-%20seria%20i%20numer%20dowodu%20osobistego%0A-%20numer%20telefonu%0ADane%20wra%C5%BCliwe%20dotycz%C4%85ce%3A%0A-%20przynale%C5%BCno%C5%9B%C4%87%20zwi%C4%85zkow%C4%85%0A-%20stan%20zdrowia%0A-%20skaza%C5%84%0A-%20mandat%C3%B3w%20karnych%0A-%20orzecze%C5%84%20o%20ukaraniu%0A-%20innych%20orzecze%C5%84%20wydanych%20w%20post%C4%99powaniu%20s%C4%85dowym%20lub%20administracyjnym|-,Spos%C3%B3b%20zbierania%20danych%3A,[align-left]-%20Od%20os%C3%B3b%2C%20kt%C3%B3rych%20dotycz%C4%85%0A-%20Z%20innych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20ni%C5%BC%20osoba%2C%20kt%C3%B3rej%20dane%20dotycz%C4%85|12,Spos%C3%B3b%20udost%C4%99pnienia%20danych%3A,[align-left]Podmiotom%20upowa%C5%BCnionym%20na%20podstawie%20przepis%C3%B3w%20prawa.|13,Odbiorcy%20danych%3A,[align-left]-|14,Przekazywanie%20danych%20do%20pa%C5%84stwa%20trzeciego,[align-left]Nie[/vc_table]
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast