Teleopieka

0
54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu  informuje, że od  1 czerwca 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku   prowadzi rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Brzozie) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Brzozie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach oferowanego wsparcia 3  mieszkańców z terenu Gminy Brzozie może skorzystać
z usług teleopieki w formie bransoletki.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • Osoby zamieszkujące na terenie gminy Brzozie;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej (1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby gospodarującej z rodziną),
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Dokumenty jakie należy dostarczyć:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50 54,w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu,  87-313 Brzozie 50, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą elektroniczną na adres:  [email protected]

Dodatkowa informacja: Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie  przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu.

Osoba do kontaktu:

Arleta Skowrońska – specjalista pracy socjalnej

56 49 129 25

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
TELEOPIEKA - formularz zgloszeniowy 02/06/2021 10:26 160 KB 19
TELEOPIEKA - regulamin rekrutacji 02/06/2021 10:26 259 KB 17
Plakat_1_Partnerzy 02/06/2021 10:26 857 KB 22
Plakat_2_Partnerzy 02/06/2021 10:26 683 KB 18