Jednostki organizacyjne

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art.9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gmina Brzozie posiada następujące jednostki organizacyjne:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Gminna Biblioteka Publiczna
  • Samorządowy Zakład Budżetowy “Wodociągi Gminne w Brzoziu”
  • Gimnazjum w Brzoziu
  • Szkoła Podstawowa w Brzoziu
  • Szkoła Podstawowa w Jajkowie
  • Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie